Algemeen

 • Glyskaal vir Eskom-krag op landgoed?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ek veronderstel u verwys na ʼn maatskappy sonder winsbejag wat geregistreer word om die huiseienaars van ‘n groepbehuisingsontwikkeling te verteenwoordig – dikwels word so ʼn vereniging (maatskappy) as vereiste gestel deur die plaaslike owerheid by goedkeuring en sonering van so ʼnn groepbehuisingsontwikkeling – die maatskappy bestuur dan die ontwikkeling namens die individuele eienaars. Een besliste moontlikheid is dat die […]

 • Trustees nie regverdig teenoor dogter

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten einde u vrae behoorlik te kan beantwoord omtrent die optrede van die trustees van die trust, sal dit nodig wees  om die inhoud van die trustakte behoorlik te bestudeer. Die trustees van die trust waarna u verwys, het waarskynlik diskresionêre bevoegdhede, vandaar hul besluit om aan een van die begunstigdes uitbetalings te doen. ʼn […]

 • Hoeveel beloop oordragkoste?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die oordragskoste van ‘n eiendom in die geval  van ʼn skenking of verkooptransaksie is dieselfde – in die geval van n eiendom van R110 000 is ongeveer R5 250. Wees egter baie versigtig vir skenkings, aangesien 20% skenkingsbelasting op die waarde van die eiendom aan die Ontvanger van Inkomste binne 60 dae na die datum van oordrag […]

 • Bouplanne in brand vernietig: Wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ingevolge die Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde Wet 103 van 1977, keur die plaaslike owerheid (munisipaliteit) ‘n bouplan, wat ingedien word vir doeleindes van die oprigting van ‘n gebou of struktuur, goed deur sy goedkeuringsendossement op die planne  aan te bring, waarna een stel van die goedgekeurde plan  aan die eienaar terugbesorg word. Die res word […]

 • Vererwing van trust

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U moet ‘n paar moontlikhede hier onderskei – u ouers kan slegs die besigheidsgedeelte van die boerdery in n trust oorplaas, of die plaas self, of die plaas tesame met die boerdery. Dis nie heeltemal duidelik wat u bedoel nie. Indien die plaas na die trust oorgeplaas word, behels dit ‘n formele eiendomsoordrag in die […]

 • Lewenslange vruggebruik

  Deur BUTCH VAN BLERK

  ‘n Vruggebruik is ‘n persoonlike serwituut (dit kleef aan die persoon wat  daarop geregtig is) en verleen aan die houer daarvan die reg  om ‘n ander se saak of eiendom te gebruik en die vrugte daarvan te trek. By die beëindiging van die vruggebruik, moet die houer daarvan die eiendom of saak waaroor die vruggebruik bestaan […]

 • Vruggebruik by woonstel

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vruggebruik behels die reg om ‘n eiendom te gebruik en die vrugte daarvan te pluk, met die voorbehoud dat die persoon wat op die vruggebruik geregtig is, die eiendom behoorlik in stand hou – dit behels in ‘n geval soos hierdie betaling van die gedeelte van die eiendomsbelasting , munisipale dienstegelde, pro rata gedeelte van […]

 • Man wil skei, vrou wil weet waarheen nou

  Deur Jan Bezuidenhout

  Hierdie is beslis ‘n aangeleentheid wat in die hande van ʼn bekwame egskeidingsprokureur tuishoort. Indien u nie oor die nodige fondse beskik om ‘n prokureur te betaal nie, kan u vasstel of in u omgewing ‘n regshulpsentrum bestaan waar u moontlik deur die staat wat regskoste betref, gehelp kan word. U kan ook probeer uitvind of […]

 • Boer wil nie skeidingspakket betaal

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Dit is slegs in ‘n geval waar ‘n werknemer ontslaan word weens operasionele redes, waar ‘n werkgewer verplig is om ‘n skeidingspakket  gelyk aan een week se vergoeding vir elke voltooide jaar wat die werknemer vir daardie werkgewer gewerk het, aan die werknemer  te betaal. Indien ‘n werknemer uit eie beweging bedank, rus daar nie […]