Algemeen

 • Lewensreg op eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Nee dis nie lewensreg wat hier ter sprake is  nie – die bewoording is deel van  Artikel 45 bis van die Registrasie van Akteswet. Art 45 bis bepaal dat waar eggenote in gemeenskap van goed getroud was, en een van die eggenote kom te sterwe, word die oorledene se een halwe onverdeelde aandeel aan die […]

 • Voorbrande: Grondeienaars se verpligtings

  Deur Verslaggewer

  Die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande (nommer 101 van 1998) bevat bepalings wat pligte aan eienaars van grond oplê ten opsigte van die voorkoming en bestryding van veldbrande. Die wet plaas die  verantwoordelikheid op die eienaar van grond vir die bestuur en beheer van brande op sy grond. ‘n Eienaar moet redelike voorsorgmaatreëls tref ten […]

 • Verkoop van plaasprodukte aan publiek

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Gesondheidsregulasies bepaal dat plaasprodukte nie aan die publiek verkoop mag word , tensy dit deur die plaaslike munisipaliteit se gesondheidsinspekteur goedgekeur is en  magtiging daarvoor uitgereik is nie – bespreek hierdie aangeleentheid met die gesondheidsinspekteur wat u sal help om die regte riglyne te volg, sodat u u produk wettig kan verkoop. * Geskryf deur […]

 • Vruggebruik: Die kan en kan nie’s

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vruggebruik oor ʼn eiendom word in die aktekantoor geregistreer: Dan het die eienaar vir die lewensduur van die vruggebruiker nie die gebruiksreg van die eiendom nie. Die vruggebruiker beskik oor die reg om die eiendom in sy geheel te gebruik en  hy beskik ook oor die vrugte van die eiendom.  U mag geen van […]

 • Kan familie my uit huis sit, met my vruggebruik?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien u vruggebruik in die aktekantoor deur middel van ʼn notariële akte van vruggebruik geregistreer is, kan niemand u uit die eiendom “uitsit” nie en u beskik dan lewenslank oor die vruggebruik. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 29 Mei 2017

 • Waarsku waar jy slagysters plant

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Dit sou wys wees om kennisgewings aan te bring dat die kraal met slagysters beskerm word – indien ‘n veedief daarin beland en die kennisgewings was duidelik genoeg, sou jy jou op die beginsel van “selfaanvaarding van risiko” (volenti non fit iniuria) kon beroep. Dít gaan bloot oor die beginsel dat ‘n mens ten alle […]

 • Oordragkoste van huis

  Deur Jan Bezuidenhout

  U kan nou reeds oordrag van die eiendom van u ma neem en dit in u naam registreer. Omdat julle familie is, sal SARS waardasies deur twee eiendomsagentskappe vereis en die hoogste waardasie sal as prys vir die oordrag gebruik word. U sal oordrag van die huis ontvang en die huis se prys aan u […]

 • Vat slegte huurders só vas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring. “Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale […]

 • Navraag oor hoewe en sonering as plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is heelwat grond wat deesdae binne die stedelike  grensgebied val, wat nog steeds landbousonering het. Om seker daarvan te maak is die beste opsie om die kantoor van die Landmeter-generaal te besoek, sodat sy kantoor skriftelik aan u kan aandui of die eiendom nog wel landbou gesoneer is. Indien die sonering ook om een […]