Algemeen

 • Kan familie my uit huis sit, met my vruggebruik?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien u vruggebruik in die aktekantoor deur middel van ʼn notariële akte van vruggebruik geregistreer is, kan niemand u uit die eiendom “uitsit” nie en u beskik dan lewenslank oor die vruggebruik. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 29 Mei 2017

 • Waarsku waar jy slagysters plant

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Dit sou wys wees om kennisgewings aan te bring dat die kraal met slagysters beskerm word – indien ‘n veedief daarin beland en die kennisgewings was duidelik genoeg, sou jy jou op die beginsel van “selfaanvaarding van risiko” (volenti non fit iniuria) kon beroep. Dít gaan bloot oor die beginsel dat ‘n mens ten alle […]

 • Oordragkoste van huis

  Deur Jan Bezuidenhout

  U kan nou reeds oordrag van die eiendom van u ma neem en dit in u naam registreer. Omdat julle familie is, sal SARS waardasies deur twee eiendomsagentskappe vereis en die hoogste waardasie sal as prys vir die oordrag gebruik word. U sal oordrag van die huis ontvang en die huis se prys aan u […]

 • Vat slegte huurders só vas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring. “Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale […]

 • Navraag oor hoewe en sonering as plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is heelwat grond wat deesdae binne die stedelike  grensgebied val, wat nog steeds landbousonering het. Om seker daarvan te maak is die beste opsie om die kantoor van die Landmeter-generaal te besoek, sodat sy kantoor skriftelik aan u kan aandui of die eiendom nog wel landbou gesoneer is. Indien die sonering ook om een […]

 • Vennootskap met eiendom kan tot twis lei

  Deur Jan Bezuidenhout

  Dit is inderdaad so dat ʼn eiendomsvennootskap, soos enige ander vennootskap, die oorsaak van groot twiste kan raak. U moet egter in gedagte hou dat elk van die vier eienaars van die eiendom oor gelyke regte, asook gelyke verpligtings ten opsigte van die eiendom beskik. Hierdie gelyke verpligtings geld ook ten opsigte van die betaling […]

 • Vrae oor lewensreg vir kinders

  Deur Jan Bezuidenhout

  As ons eers na die konsepte van lewensreg en woonreg ten opsigte van ‘n woonhuis op ʼn plaas kyk, is daar ‘n paar regsbeginsels wat ons in gedagte moet hou. Die beginsel wat gewoonlik van toepassing op ʼn plaas, is ʼn vruggebruik ten gunste van iemand wat nie die eienaar van die plaas is nie. […]

 • Glyskaal vir Eskom-krag op landgoed?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ek veronderstel u verwys na ʼn maatskappy sonder winsbejag wat geregistreer word om die huiseienaars van ‘n groepbehuisingsontwikkeling te verteenwoordig – dikwels word so ʼn vereniging (maatskappy) as vereiste gestel deur die plaaslike owerheid by goedkeuring en sonering van so ʼnn groepbehuisingsontwikkeling – die maatskappy bestuur dan die ontwikkeling namens die individuele eienaars. Een besliste moontlikheid is dat die […]

 • Trustees nie regverdig teenoor dogter

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten einde u vrae behoorlik te kan beantwoord omtrent die optrede van die trustees van die trust, sal dit nodig wees  om die inhoud van die trustakte behoorlik te bestudeer. Die trustees van die trust waarna u verwys, het waarskynlik diskresionêre bevoegdhede, vandaar hul besluit om aan een van die begunstigdes uitbetalings te doen. ʼn […]