Algemeen

 • Vat slegte huurders só vas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring. “Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale […]

 • Navraag oor hoewe en sonering as plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is heelwat grond wat deesdae binne die stedelike  grensgebied val, wat nog steeds landbousonering het. Om seker daarvan te maak is die beste opsie om die kantoor van die Landmeter-generaal te besoek, sodat sy kantoor skriftelik aan u kan aandui of die eiendom nog wel landbou gesoneer is. Indien die sonering ook om een […]

 • Vennootskap met eiendom kan tot twis lei

  Deur Jan Bezuidenhout

  Dit is inderdaad so dat ʼn eiendomsvennootskap, soos enige ander vennootskap, die oorsaak van groot twiste kan raak. U moet egter in gedagte hou dat elk van die vier eienaars van die eiendom oor gelyke regte, asook gelyke verpligtings ten opsigte van die eiendom beskik. Hierdie gelyke verpligtings geld ook ten opsigte van die betaling […]

 • Vrae oor lewensreg vir kinders

  Deur Jan Bezuidenhout

  As ons eers na die konsepte van lewensreg en woonreg ten opsigte van ‘n woonhuis op ʼn plaas kyk, is daar ‘n paar regsbeginsels wat ons in gedagte moet hou. Die beginsel wat gewoonlik van toepassing op ʼn plaas, is ʼn vruggebruik ten gunste van iemand wat nie die eienaar van die plaas is nie. […]

 • Glyskaal vir Eskom-krag op landgoed?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ek veronderstel u verwys na ʼn maatskappy sonder winsbejag wat geregistreer word om die huiseienaars van ‘n groepbehuisingsontwikkeling te verteenwoordig – dikwels word so ʼn vereniging (maatskappy) as vereiste gestel deur die plaaslike owerheid by goedkeuring en sonering van so ʼnn groepbehuisingsontwikkeling – die maatskappy bestuur dan die ontwikkeling namens die individuele eienaars. Een besliste moontlikheid is dat die […]

 • Trustees nie regverdig teenoor dogter

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten einde u vrae behoorlik te kan beantwoord omtrent die optrede van die trustees van die trust, sal dit nodig wees  om die inhoud van die trustakte behoorlik te bestudeer. Die trustees van die trust waarna u verwys, het waarskynlik diskresionêre bevoegdhede, vandaar hul besluit om aan een van die begunstigdes uitbetalings te doen. ʼn […]

 • Hoeveel beloop oordragkoste?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die oordragskoste van ‘n eiendom in die geval  van ʼn skenking of verkooptransaksie is dieselfde – in die geval van n eiendom van R110 000 is ongeveer R5 250. Wees egter baie versigtig vir skenkings, aangesien 20% skenkingsbelasting op die waarde van die eiendom aan die Ontvanger van Inkomste binne 60 dae na die datum van oordrag […]

 • Bouplanne in brand vernietig: Wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ingevolge die Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde Wet 103 van 1977, keur die plaaslike owerheid (munisipaliteit) ‘n bouplan, wat ingedien word vir doeleindes van die oprigting van ‘n gebou of struktuur, goed deur sy goedkeuringsendossement op die planne  aan te bring, waarna een stel van die goedgekeurde plan  aan die eienaar terugbesorg word. Die res word […]

 • Vererwing van trust

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U moet ‘n paar moontlikhede hier onderskei – u ouers kan slegs die besigheidsgedeelte van die boerdery in n trust oorplaas, of die plaas self, of die plaas tesame met die boerdery. Dis nie heeltemal duidelik wat u bedoel nie. Indien die plaas na die trust oorgeplaas word, behels dit ‘n formele eiendomsoordrag in die […]