Boedels

 • Paaiemente op grond ná afsterwe

  Deur Jan Bezuidenhout

  Wanneer eiendom tussen familie verkoop en oorgedra word, versoek die SA Inkomstediens twee onafhanklike waardasies van die eiendom om vas te stel wat die markwaarde daarvan is. Op hierdie markwaarde, wat die hoogste van die twee waardasies beloop, vorder SARS dan hereregte wat deur die koper aan SARS op die transaksie betaalbaar is. Dit is […]

 • Eksekuteur het al bedrog gepleeg – wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Eksekuteur word meestal aangestel op sterkte van ʼn bepaling in ‘n testament wat sê dat by die heengaan van die testatrise (die persoon wat die testament maak ) daardie persoon wat as eksekutrise aangestel sal word, die oorledene se boedel sal beredder. ‘n Eksekuteur het vrye reg om aan te stel as eksekuteur wie hy […]

 • Vrae oor huurkontrak en ‘boedelhuis’

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Huurkontrak verval nie outomaties by die dood van die verhuurder nie , maar bind die boedel van die verhuurder totdat die huurtermyn verstryk waarop in die huurkontrak ooreengekom is. Waar daar nie op ʼn huurtermyn tydens sluiting van die huurkontrak ooreengekom is nie, bv. 12 maande, is die huurkontrak vatbaar vir beëindiging en kansellasie deur enigeen van die […]

 • Boedel en lewensreg vir eggenote

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien u vader en sy vrou buite gemeenskap van goed getroud is, het dit voor die troue die opstel en registrasie van ‘n Huweliksvoorwaarde Kontrak (HVK) behels. U vader kon destyds moontlik in die HVK reeds ʼn verblyfreg aan sy eggenoot verleen het, in welke geval sy daarop geregtig sal wees as hulle byvoorbeeld sou […]

 • Oordragkoste van huis aan erfgenaam

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ʼn eiendom uit ʼn boedel aan ʼn erfgenaam oorgedra word, word dit altyd deur ʼn prokureur wat ʼn gekwalifiseerde akbesorger is, aan die erfgenaam oorgedra. Die eksekuteur is die oordraggewer en die registrasie van die oordrag in die Aktekantoor word deur die oordragprokureur/aktebesorger gedoen. Die oordragskoste van ʼn huis vanuit ʼn boedel aan ʼn […]

 • Wil ouers se eiendom oorneem – hoe gemaak?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Mens moet in gedagte hou dat onroerende eiendom slegs teen die markwaarde daarvan van een persoon na ʼn ander (familie ingesluit) oorgedra kan word ingevolge die bepalings van die Wet op Hereregte . Vir enige bedrag laer as die markwaarde, kom skenkingsbelasting teen 20% ter sprake. By die oordra van onroerende eiendom kom oordragkoste en hereregte […]

 • Is kapitaalwins betaalbaar?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is beslis aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting deur ‘n afgestorwe boedel van toepassing waar ‘n plaaseiendom deel van so ʼn boedel  vorm. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 22 Junie 2016

 • Vererwing van trust

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U moet ‘n paar moontlikhede hier onderskei – u ouers kan slegs die besigheidsgedeelte van die boerdery in n trust oorplaas, of die plaas self, of die plaas tesame met die boerdery. Dis nie heeltemal duidelik wat u bedoel nie. Indien die plaas na die trust oorgeplaas word, behels dit ‘n formele eiendomsoordrag in die […]

 • Belasting op erf van eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van ʼn testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 11 April 2016