Boedels

 • Vrae oor huurkontrak en ‘boedelhuis’

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Huurkontrak verval nie outomaties by die dood van die verhuurder nie , maar bind die boedel van die verhuurder totdat die huurtermyn verstryk waarop in die huurkontrak ooreengekom is. Waar daar nie op ʼn huurtermyn tydens sluiting van die huurkontrak ooreengekom is nie, bv. 12 maande, is die huurkontrak vatbaar vir beëindiging en kansellasie deur enigeen van die […]

 • Boedel en lewensreg vir eggenote

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien u vader en sy vrou buite gemeenskap van goed getroud is, het dit voor die troue die opstel en registrasie van ‘n Huweliksvoorwaarde Kontrak (HVK) behels. U vader kon destyds moontlik in die HVK reeds ʼn verblyfreg aan sy eggenoot verleen het, in welke geval sy daarop geregtig sal wees as hulle byvoorbeeld sou […]

 • Oordragkoste van huis aan erfgenaam

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ʼn eiendom uit ʼn boedel aan ʼn erfgenaam oorgedra word, word dit altyd deur ʼn prokureur wat ʼn gekwalifiseerde akbesorger is, aan die erfgenaam oorgedra. Die eksekuteur is die oordraggewer en die registrasie van die oordrag in die Aktekantoor word deur die oordragprokureur/aktebesorger gedoen. Die oordragskoste van ʼn huis vanuit ʼn boedel aan ʼn […]

 • Wil ouers se eiendom oorneem – hoe gemaak?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Mens moet in gedagte hou dat onroerende eiendom slegs teen die markwaarde daarvan van een persoon na ʼn ander (familie ingesluit) oorgedra kan word ingevolge die bepalings van die Wet op Hereregte . Vir enige bedrag laer as die markwaarde, kom skenkingsbelasting teen 20% ter sprake. By die oordra van onroerende eiendom kom oordragkoste en hereregte […]

 • Is kapitaalwins betaalbaar?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is beslis aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting deur ‘n afgestorwe boedel van toepassing waar ‘n plaaseiendom deel van so ʼn boedel  vorm. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 22 Junie 2016

 • Vererwing van trust

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U moet ‘n paar moontlikhede hier onderskei – u ouers kan slegs die besigheidsgedeelte van die boerdery in n trust oorplaas, of die plaas self, of die plaas tesame met die boerdery. Dis nie heeltemal duidelik wat u bedoel nie. Indien die plaas na die trust oorgeplaas word, behels dit ‘n formele eiendomsoordrag in die […]

 • Belasting op erf van eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van ʼn testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 11 April 2016

 • Oordragkoste van huis in boedel

  Deur Jan Bezuidenhout

  Partye getroud in gemeenskap van goed, beskik oor een gemeenskaplike boedel waarvan elkeen een halwe onderverdeelde aandeel besit. Artikel 17 van die Registrasie van Akteswet maak daarvoor voorsiening dat in die geval van ʼn huwelik in gemeenskap van goed, die eiendom in beide partye se name geregistreer moet word. Indien u pa te sterwe sou kom, […]

 • Kan bank hierdie eksekuteurskoste vra?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Soos u meld is die eiendom 52 jaar terug slegs op die naam van u vader geregistreer terwyl hy ʼn ongetroude persoon was. Met sy huwelik daarna in gemeenskap van goed, het die erf die bate van die gemeenskaplike boedel geword en was beide u vader en u oorlede moeder elk ʼn eienaar van een halwe […]