Finansies

 • Is kapitaalwins betaalbaar?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar is beslis aanspreeklikheid vir kapitaalwinsbelasting deur ‘n afgestorwe boedel van toepassing waar ‘n plaaseiendom deel van so ʼn boedel  vorm. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 22 Junie 2016

 • Aftrede: Opsies by koop van behuising

  Deur Jan Bezuidenhout

  U meld dat u skoonouers ‘n huis gekoop het op die “Lewensreg”-opsie. Behuising vir afgetredes het oor jare sekere probleme vir afgetrede persone besorg en om sodanige skemas vanuit ‘n beleggingsoogpunt veiliger te maak, is die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone op 1 Junie 1989 in werking gestel. Die bedoeling is om maatreëls voor […]

 • Salaris vir junior plaasbestuurder

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Gegewe sy ondervinding en ouderdom kan jy hom na regte niks meer betaal as die huidige minimum loon van R2 606,78 per maand nie. Dit sal onregverdig wees om hom enigiets meer as jou huidige plaaswerkers wat al ondervinding en vaardighede by jou opgedoen het, te betaal. Namate hy ook ondervinding en vaardighede opdoen en […]

 • Trust en begunstigdes

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Om u vraag te antwoord, sal u die inhoud van die trustakte/trustdokument moet bestudeer om antwoorde te vind – die trust behoort ‘n diskresionêre trust te wees, in welke geval die trustees oor die bevoegdheid beskik om te besluit oor welke uitkerings in die vorm van geld, of in die vorm van kapitaal  (soos om […]

 • Gesamentlike boerdery

  Deur Dr. PHILIP THEUNISSEN

  Dit is baie eenvoudig: Jy leen die geld aan die trust en dit is ‘n lening wat op jou boeke staan en terugbetaalbaar is as “dinge skeep loop”. In praktyk moet jy dan nie self uitgawes aangaan nie. Betaal die geld in die trust se rekening sodat dat die trust dan die uitgawes aangaan. Jy […]

 • Vrou wil bydrae lewer tot boerdery

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Ek het ongelukkig nie vir jou ‘n kitsoplossing nie maar kan jou dalk wel met ‘n breë filosofie help. Landbougrond is nou heeltemal te duur om horisontaal uit te brei. Ons sal móét vertikaal uitbrei maar ons weet nog nie waarmee ons effektief vertikaal mee kan uitbrei nie. Maar hier is ‘n voorbeeld: in die […]

 • Wil begin boer, soek kapitaal

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Jy behoort geen probleme te ondervind om geld geleen te kry vir julle ontwikkeling nie, solank jy bereid is om die grond as sekuriteit aan te bied. ‘n Handelsbank sal vir jou ‘n mediumtermyn lening van tot 10 jaar gee. Hulle sal soos gewoonlik ‘n sakeplan van jou vereis wat jou kapitaalbegroting, bemarking en geprojekteerde […]

 • Bank weier lening vir plaas: Wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar grond aangekoop word en die koper het nie oor die nodige geld om die koopprys ten volle te betaal nie, word ‘n finansiële instelling, soos ‘n bank, gewoonlik genader om ‘n lening uit te neem om daardie gedeelte van die koopprys te finansier. Indien die bank die lening goedkeur, vereis hy dat die koper […]

 • Njala-ooie gekoop wat horings kry

  Deur Marleen Smith

  Die bepalings van hoofstukke 3 en 6 van die Verbruikersbeskermingswet verleen aan ‘n koper die reg om sy regte af te dwing deur sy saak na die Nasionale Verbruikerstribunaal te verwys. Indien daar in die wildbedryf ‘n persoon of liggaam bestaan wat as altenatiewe dispuutbeslisser kan optree, kan die aangeleentheid ook na só iemand of […]