Kontrakte

 • Bereken van oordragkoste

  Deur Jan Bezuidenhout

  Teen ‘n waarde van R820 000 waarteen die eiendom oorgedra word, sal die totale oordragskoste R18 244,00 beloop. Ingesluit hierby is ʼn bedrag van R2 100,00 oordragbelasting (hereregte) wat aan die Ontvanger van Inkomste betaalbaar is. Die Registrasie van Akteswet vereis dat dit deur ʼn Aktebesorger (oordragprokureur) gehanteer word. Die bedrag hierbo is die normale tarief en ʼn aktebesorger behoort u […]

 • Huishuurder op plaas wat verkoop is

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Dit is baie duidelik dat dit nie onredelik van u ouers sou wees om die eienaar te nader, en aan hom te verduidelik dat hulle dit sal waardeer indien hy bereid sou wees om ‘n skriftelike huurkontrak met hulle  aan te gaan. Dit bied beslis meer sekerheid as ‘n mondelinge ooreenkoms waar die een se word teen die […]

 • Eienaar verhuur dieselfde kamp aan twee persone

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regsreël van toepassing in hierdie geval kom van die Romeinse Reg, dit is eeue oud en lui: qui prior est tempore, potior est jure ʼn – hy wat vroeër in tyd is, se reg is die sterkste. Gevolglik, waar daar twee mededingende belange op die spel is, is die algemene reël van billikheid dat […]

 • Kan ek gebou verkoop op huurgrond?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regte en verpligtinge van beide partye tot ʼn huurkontrak, word deur die inhoud van die huurkontrak omskryf: Normale huurkontrakte oor korter tydperke – 10 jaar en onder – bepaal meestal dat strukture wat deur ʼn huurder opgerig word, die eiendom van die eienaar of verhuurder word en slegs met sy toestemming verwyder of vervang […]

 • Verdeling van bates tydens egskeiding

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 bepaal dat by huwelike buite gemeenskap van goedere, waarop die aanwasbedeling ingevolge die wet van toepassing is, enige erfenisse, nalatenskappe en skenkings wat enige party ontvang gedurende die bestaan van hul huwelik, en alle bates wat enige party mag verwerf het kragtens sy besit of vroeëre besit van […]

 • Bouplanne in brand vernietig: Wat nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ingevolge die Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde Wet 103 van 1977, keur die plaaslike owerheid (munisipaliteit) ‘n bouplan, wat ingedien word vir doeleindes van die oprigting van ‘n gebou of struktuur, goed deur sy goedkeuringsendossement op die planne  aan te bring, waarna een stel van die goedgekeurde plan  aan die eienaar terugbesorg word. Die res word […]

 • Weier van lewering van goedere op veiling gekoop

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regsposisie is dat die afslaer persoonlik aanspreeklik en gebind teenoor u as koper is, vir lewering van die roerende item aan u teen betaling van die koopprys. Indien die afslaer versuim om die item aan u te lewer, beskik u oor die reg om hom te dagvaar vir lewering aan u. Uiteraard sal u […]

 • Huurder van plaas sloer om kontrak te teken

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die beste werkswyse sou wees om die inhoud van die vorige huurkontrak noukeurig te bestudeer. Dit mag dalk bepaal het dat die huurder ‘n opsie of reg sou hê om ná die verstryking van daardie kontrak, voort te gaan om te huur teen ‘n vasgestelde huur wat daarin vermeld was (opsie om voort te sit). Dit […]

 • Aftrede: Opsies by koop van behuising

  Deur Jan Bezuidenhout

  U meld dat u skoonouers ‘n huis gekoop het op die “Lewensreg”-opsie. Behuising vir afgetredes het oor jare sekere probleme vir afgetrede persone besorg en om sodanige skemas vanuit ‘n beleggingsoogpunt veiliger te maak, is die Wet op Behuisingsontwikkelingskemas vir Afgetrede Persone op 1 Junie 1989 in werking gestel. Die bedoeling is om maatreëls voor […]