Kontrakte

 • Verkope onderhewig aan kontraktereg

  Deur DR. FAFFA MALAN

  Die verkoop van diere in ‘n geval soos hierdie is onderhewig aan die gewone beginsels van die kontraktereg  – beide partye moet presteer ingevolge  wat hulle ooreengekom het. Indien u dragtige verse aangebied het en die koper na aanleiding daarvan ooreengekom het om vir dragtige verse te betaal, is u verplig om dragtige verse aan […]

 • Vrae oor waterregte op plaas

  Deur Jan Bezuidenhout

  In die meeste gevalle waar ‘n plaas oor waterregte beskik, is dit as titelvoorwaardes in die plaas se kaart en transport vervat . Dit is dikwels ook waterregte wat vanuit een of ander besproeiingskema in die omgewing verkry word. Indien dit wel die geval is, word die verkoop van die plaas en die nuwe eienaar se besonderhede […]

 • Vat slegte huurders só vas

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ten opsigte van u navraag oor die huurder wat besig is om u huurhuis te verniel en geen huurgelde betaal, haal ek die volgende artikel geskryf deur Salim Patel aan wat u regte aan u verduidelik: Dit gaan vir u die minste regskoste meebring. “Die Huurbehuisingstribunaal (RHT) is ‘n onafhanklike liggaam wat deur die Provinsiale […]

 • Vennootskap met eiendom kan tot twis lei

  Deur Jan Bezuidenhout

  Dit is inderdaad so dat ʼn eiendomsvennootskap, soos enige ander vennootskap, die oorsaak van groot twiste kan raak. U moet egter in gedagte hou dat elk van die vier eienaars van die eiendom oor gelyke regte, asook gelyke verpligtings ten opsigte van die eiendom beskik. Hierdie gelyke verpligtings geld ook ten opsigte van die betaling […]

 • Vrae oor huurkontrak en ‘boedelhuis’

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Huurkontrak verval nie outomaties by die dood van die verhuurder nie , maar bind die boedel van die verhuurder totdat die huurtermyn verstryk waarop in die huurkontrak ooreengekom is. Waar daar nie op ʼn huurtermyn tydens sluiting van die huurkontrak ooreengekom is nie, bv. 12 maande, is die huurkontrak vatbaar vir beëindiging en kansellasie deur enigeen van die […]

 • Bereken van oordragkoste

  Deur Jan Bezuidenhout

  Teen ‘n waarde van R820 000 waarteen die eiendom oorgedra word, sal die totale oordragskoste R18 244,00 beloop. Ingesluit hierby is ʼn bedrag van R2 100,00 oordragbelasting (hereregte) wat aan die Ontvanger van Inkomste betaalbaar is. Die Registrasie van Akteswet vereis dat dit deur ʼn Aktebesorger (oordragprokureur) gehanteer word. Die bedrag hierbo is die normale tarief en ʼn aktebesorger behoort u […]

 • Huishuurder op plaas wat verkoop is

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Dit is baie duidelik dat dit nie onredelik van u ouers sou wees om die eienaar te nader, en aan hom te verduidelik dat hulle dit sal waardeer indien hy bereid sou wees om ‘n skriftelike huurkontrak met hulle  aan te gaan. Dit bied beslis meer sekerheid as ‘n mondelinge ooreenkoms waar die een se word teen die […]

 • Eienaar verhuur dieselfde kamp aan twee persone

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regsreël van toepassing in hierdie geval kom van die Romeinse Reg, dit is eeue oud en lui: qui prior est tempore, potior est jure ʼn – hy wat vroeër in tyd is, se reg is die sterkste. Gevolglik, waar daar twee mededingende belange op die spel is, is die algemene reël van billikheid dat […]

 • Kan ek gebou verkoop op huurgrond?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die regte en verpligtinge van beide partye tot ʼn huurkontrak, word deur die inhoud van die huurkontrak omskryf: Normale huurkontrakte oor korter tydperke – 10 jaar en onder – bepaal meestal dat strukture wat deur ʼn huurder opgerig word, die eiendom van die eienaar of verhuurder word en slegs met sy toestemming verwyder of vervang […]