Testamente

 • ‘Ons wil eksekuteur vra om afstand te doen’

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die eksekuteur van ʼn boedel word aangestel deur die testateur (oorledene) wanneer hy die testament opstel. Dit was dus sy begeerte dat die eksekuteur in sy testament die afhandeling van sy boedel sou hanteer. Die vraag ontstaan dan hoekom erfgename, wat nie ‘n invloed op die aanstelling van ʼn eksekuteur behoort te hê, begerig is dat […]

 • Boedel aangemeld: Erfgenaam in duister

  Deur Jan Bezuidenhout

  As erfgenaam uit die boedel het u die volle reg op enige inligting uit die boedel. U kan dit op een van twee maniere bekom: u kan  aan die eksekutrise ʼn brief skryf en die inligting wat u verlang aanvra. Indien u dit nie van haar ontvang nie, kan u die skrywe rig aan die […]

 • Paaiemente op grond ná afsterwe

  Deur Jan Bezuidenhout

  Wanneer eiendom tussen familie verkoop en oorgedra word, versoek die SA Inkomstediens twee onafhanklike waardasies van die eiendom om vas te stel wat die markwaarde daarvan is. Op hierdie markwaarde, wat die hoogste van die twee waardasies beloop, vorder SARS dan hereregte wat deur die koper aan SARS op die transaksie betaalbaar is. Dit is […]

 • Vrae oor lewensreg vir kinders

  Deur Jan Bezuidenhout

  As ons eers na die konsepte van lewensreg en woonreg ten opsigte van ‘n woonhuis op ʼn plaas kyk, is daar ‘n paar regsbeginsels wat ons in gedagte moet hou. Die beginsel wat gewoonlik van toepassing op ʼn plaas, is ʼn vruggebruik ten gunste van iemand wat nie die eienaar van die plaas is nie. […]

 • Hereregte vir testamentêre trust?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Testamentêre bemakings is ingevolge die bepalings van art 9 (1) (e) van die Wet op Hereregte vrygestel van die betaling van enige hereregte. Dit is selfs die geval waar daar geen testament  bestaan het nie en die erfenis intestaat vererf. Wanneer ‘n eiendom dus aan ‘n testamentêre trust oorgedra word, word die transportakte van die […]

 • Wil ouers se eiendom oorneem – hoe gemaak?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Mens moet in gedagte hou dat onroerende eiendom slegs teen die markwaarde daarvan van een persoon na ʼn ander (familie ingesluit) oorgedra kan word ingevolge die bepalings van die Wet op Hereregte . Vir enige bedrag laer as die markwaarde, kom skenkingsbelasting teen 20% ter sprake. By die oordra van onroerende eiendom kom oordragkoste en hereregte […]

 • Verdeling van bates tydens egskeiding

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 bepaal dat by huwelike buite gemeenskap van goedere, waarop die aanwasbedeling ingevolge die wet van toepassing is, enige erfenisse, nalatenskappe en skenkings wat enige party ontvang gedurende die bestaan van hul huwelik, en alle bates wat enige party mag verwerf het kragtens sy besit of vroeëre besit van […]

 • Belasting op erf van eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van ʼn testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 11 April 2016

 • Eiendom erf of skenk

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van n testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad.