Testamente

 • Hereregte vir testamentêre trust?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Testamentêre bemakings is ingevolge die bepalings van art 9 (1) (e) van die Wet op Hereregte vrygestel van die betaling van enige hereregte. Dit is selfs die geval waar daar geen testament  bestaan het nie en die erfenis intestaat vererf. Wanneer ‘n eiendom dus aan ‘n testamentêre trust oorgedra word, word die transportakte van die […]

 • Wil ouers se eiendom oorneem – hoe gemaak?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Mens moet in gedagte hou dat onroerende eiendom slegs teen die markwaarde daarvan van een persoon na ʼn ander (familie ingesluit) oorgedra kan word ingevolge die bepalings van die Wet op Hereregte . Vir enige bedrag laer as die markwaarde, kom skenkingsbelasting teen 20% ter sprake. By die oordra van onroerende eiendom kom oordragkoste en hereregte […]

 • Verdeling van bates tydens egskeiding

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 bepaal dat by huwelike buite gemeenskap van goedere, waarop die aanwasbedeling ingevolge die wet van toepassing is, enige erfenisse, nalatenskappe en skenkings wat enige party ontvang gedurende die bestaan van hul huwelik, en alle bates wat enige party mag verwerf het kragtens sy besit of vroeëre besit van […]

 • Belasting op erf van eiendom?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van ʼn testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 11 April 2016

 • Eiendom erf of skenk

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Waar ‘n eiendom ge-erf word kragtens die bepalings van n testament, is inderdaad geen skengkingsbelasting ter sprake en betaalbaar nie. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad.

 • Lewenslange vruggebruik

  Deur BUTCH VAN BLERK

  ‘n Vruggebruik is ‘n persoonlike serwituut (dit kleef aan die persoon wat  daarop geregtig is) en verleen aan die houer daarvan die reg  om ‘n ander se saak of eiendom te gebruik en die vrugte daarvan te trek. By die beëindiging van die vruggebruik, moet die houer daarvan die eiendom of saak waaroor die vruggebruik bestaan […]

 • Navraag oor lewensreg

  Deur Jan Bezuidenhout

  Daar kan twee soorte “lewensreg” in hierdie geval waarna u verwys, van toepassing wees, synde ‘n lewenslange reg van vruggebruik of ‘n lewenslange reg van bewoning (ook habitatio genoem). Indien u verwys na laasgenoemde verwys (dit hang af hoe dit in u testament bewoord is) verleen dit dan die reg aan u langslewende eggenote om […]

 • Wie betaal oordragkoste?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Omdat sy  in gemeenskap van goed met hom getroud was, behoort een onverdeelde halwe aandeel (een helfte) van die eiendom reeds aan haar. Die Registrasie van Akteswet maak in Art 45 daarvoor voorsiening dat die transportakte slegs geëndosseer hoef te word en ‘n stempel daarop aangebring  word dat sy oor haar helfte beskik. Hiervoor is […]

 • Broer erf plaas, ander kinders vra nou huurgeld

  Deur Jan Bezuidenhout

  Die reël van erfreg is dat aan die bepalings van die testament van ‘n oorledene uitvoering gegee moet word: As die testament bepaal dat die plaas aan die betrokke broer vererf, sonder enige voorwaardes aan die erfenis gekoppel, word daardie broer die eienaar van die plaas en beskik oor volle eiendomsreg daaroor, asook die implemente soos […]