Verblyfreg

 • Lewensreg op eiendom

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʹn Lewensreg op ‘n eiendom, soos u dit hier stel, behoort baie duidelik omskryf te word, sodat onderskei kan word tussen ‘n vruggebruik of ‘n woonreg (habitatio). “n Woonreg (habitatio) is die reg wat verleen word aan iemand om ‘n eiendom te bewoon, saam met sy gesinslede en sy huisbediendes. Dit gee ook aan die […]

 • Wat van verblyfreg vir werker op huurplaas?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien die arbeider en sy eggenote vir 10 jaar of langer op die betrokke plaas woon, verkry hul outomaties ingevolge die Wet op Verblyfreg permanente woonreg op die eiendom (dit sluit nie hul kinders outomaties in nie). Dieselfde regte word aan hul ingevolge die wet toegeken, wanneer hul die ouderdom van 60 jaar bereik en […]

 • Plaas verhuur: Het werker permanente verblyfreg?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien die werker vir langer as 10 jaar op die grond woon, of ouer as 60 jaar is, behoort hy aanspraak op  permanente verblyfreg ingevolge die Verblyfregwet te kan maak. Indien dit die geval is, moet u die aangeleentheid met die Huurder opklaar – moontlik ook kyk wat julle huurkontrak in die verband bepaal en […]

 • Verblyfreg vir huishulp?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Met die dood van jou vader is die dienskontrak met die huishoudster beeindig en sy boedel is enige uitstaande salaris en verlofgelde aan haar verskuldig. Sy het geen bewoningsregte ten opsigte van die eiendom nie en kan by wyse van die gepaste wetgewing (PIE wetgewing) van die eiendom afgesit word. U sal ‘n prokureur met […]

 • Implikasies van vruggebruik

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Die implikasie wat dit vir u inhou, is dat u eers as eienaar beheer oor die grond verkry wanneer u moeder te sterwe kom. ‘n Vruggebruikster, soos u moeder, beskik oor die reg om haar vruggebruik te verhuur om inkomste daaruit te verdien, indien sy self nie die boerdery kan behartig. U noem dat u […]

 • Plaaswerker se woonregte

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Plaaswerkers wat toestemming ontvang het om op die plaas te bly, word deur die  Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, Wet 62 van 1997 (ESTA), beskerm. Langtermyn besetters is persone wat vir  10 of langer jaar op die plaas bly, en ook ouers as 60 jaar oud is. So iemand kan steeds ‘n werker wees, […]

 • Verblyfreg vir tweede vrou

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien u en u pa die trustees van die trust is, beteken dit dat u en u pa gesamentlik en albei besluite oor die aangeleenthede van die trust moet neem by wyse van ‘n skriftelike dokument wat die besluit omskryf en deur beide van u geteken moet word alvoor dit ‘n geldige besluit sal wees. […]