Verblyfreg

 • Vruggebruik: Die kan en kan nie’s

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vruggebruik oor ʼn eiendom word in die aktekantoor geregistreer: Dan het die eienaar vir die lewensduur van die vruggebruiker nie die gebruiksreg van die eiendom nie. Die vruggebruiker beskik oor die reg om die eiendom in sy geheel te gebruik en  hy beskik ook oor die vrugte van die eiendom.  U mag geen van […]

 • Kan familie my uit huis sit, met my vruggebruik?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien u vruggebruik in die aktekantoor deur middel van ʼn notariële akte van vruggebruik geregistreer is, kan niemand u uit die eiendom “uitsit” nie en u beskik dan lewenslank oor die vruggebruik. * Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad. 29 Mei 2017

 • Vraag oor verblyfreg in woonstel

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Verblyfreg is ‘n persoonlike serwituut wat u oor die woonstel ten gunste van een of meer persone (u familie in hierdie geval) kan registreer. Dit word gedoen deur middel van ʼn notariële serwituutooreenkoms wat deur ʼn prokureur, wat ook ʼn notaris is, opgestel en in die aktekantoor geregistreer  word. Die inwoners het dan die reg […]

 • Permanente verblyf op plaas ná 10 jaar

  Deur Jan Bezuidenhout

  U man en uself is geregtig op permanente verblyf op die plaas indien u man vir 10 jaar of langer in die diens van die eienaar van die plaas was. U familie kan dus nie 30 dae kennis gegee word om die huis te ontruim nie. U beskik oor regte ingevolge die ESTA-wetgewing. Indien u […]

 • Vrae oor lewensreg vir kinders

  Deur Jan Bezuidenhout

  As ons eers na die konsepte van lewensreg en woonreg ten opsigte van ‘n woonhuis op ʼn plaas kyk, is daar ‘n paar regsbeginsels wat ons in gedagte moet hou. Die beginsel wat gewoonlik van toepassing op ʼn plaas, is ʼn vruggebruik ten gunste van iemand wat nie die eienaar van die plaas is nie. […]

 • Lewensreg op eiendom

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʹn Lewensreg op ‘n eiendom, soos u dit hier stel, behoort baie duidelik omskryf te word, sodat onderskei kan word tussen ‘n vruggebruik of ‘n woonreg (habitatio). “n Woonreg (habitatio) is die reg wat verleen word aan iemand om ‘n eiendom te bewoon, saam met sy gesinslede en sy huisbediendes. Dit gee ook aan die […]

 • Wat van verblyfreg vir werker op huurplaas?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Indien die arbeider en sy eggenote vir 10 jaar of langer op die betrokke plaas woon, verkry hul outomaties ingevolge die Wet op Verblyfreg permanente woonreg op die eiendom (dit sluit nie hul kinders outomaties in nie). Dieselfde regte word aan hul ingevolge die wet toegeken, wanneer hul die ouderdom van 60 jaar bereik en […]

 • Plaas verhuur: Het werker permanente verblyfreg?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Indien die werker vir langer as 10 jaar op die grond woon, of ouer as 60 jaar is, behoort hy aanspraak op  permanente verblyfreg ingevolge die Verblyfregwet te kan maak. Indien dit die geval is, moet u die aangeleentheid met die Huurder opklaar – moontlik ook kyk wat julle huurkontrak in die verband bepaal en […]

 • Verblyfreg vir huishulp?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Met die dood van jou vader is die dienskontrak met die huishoudster beeindig en sy boedel is enige uitstaande salaris en verlofgelde aan haar verskuldig. Sy het geen bewoningsregte ten opsigte van die eiendom nie en kan by wyse van die gepaste wetgewing (PIE wetgewing) van die eiendom afgesit word. U sal ‘n prokureur met […]